Gnocchi al gorgonzola

18.50

Mit Gorgonzola und Rahm / Gorgonzola et crème / Gorgonzola and cream / Gorgonzola e panna